GAZ YAKAN CİHAZLAR

GAZ YAKAN CİHAZLARIN BELGELENDİRMESİ

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 2016/426/AB)
Amaç

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam
(1) Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar.

(2) Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

b) Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

c) Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

(3) İkinci fıkranın amaçları doğrultusunda, tasarımın yalnızca belirli bir sürece veya kullanıma yönelik belirli bir ihtiyacı ele almayı hedeflediği hallerde cihazın “özel olarak tasarlandığı” kabul edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda bir cihazın “normal olarak kullanıldığı” kabul edilir:

a) İmalatçının talimatlarına göre cihazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenli olarak bakımının sağlanması,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimde belirtildiği gibi, gaz yakıtı kalitesindeki normal bir sapma ve besleme basıncındaki normal bir dalgalanma ile birlikte kullanılması,

c) Üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması.

(5) Cihazlar veya donanımlar için bu Yönetmelik tarafından ele alınan hususların Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki başka bir düzenleme tarafından daha belirgin bir biçimde ele alınması durumunda, bu cihazlar ve donanımlara söz konusu hususlar kapsamında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanmasına son verilir.

(6) Ek I’in 3.5. maddesinde belirtilen temel enerji gereklerinin rasyonel kullanımı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kabul edilen bir tedbirin kapsadığı cihazlara uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve binaların enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması hususunda yetkili kuruluşların yükümlülüğünü etkilemez.

Dayanak

(1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

(1) Cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur.

(2) Donanımlar, sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur.

(3) Bu Yönetmelik, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından Bakanlığın yetkisini etkilemez. Ancak bu durum, cihazlarda tadilat yapılması anlamına gelmez.

Gaz besleme koşulları

(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, Türkiye’de kullanılan gaz türlerini ve gaz yakıtların mukabil besleme basınç bilgilerini Ek II uyarınca ilgili formu kullanarak Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Bunlarla ilgili olarak öngörülen değişikliklerin açıklanmasını takip eden altı ay içinde söz konusu değişiklikler de Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Temel gerekler

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar ve donanımlar, Ek I’de belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

Serbest dolaşım

(1) Bu Yönetmeliğe uygun cihazların, bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

(2) Bu Yönetmeliğe uygun donanımların, bu Yönetmelik kapsamındaki risklere ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

(3) Tanıtımı yapılan ilgili cihazların veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve bunların uygun hale getirilinceye kadar satılamayacağını gözle görülür bir işaretin açıkça göstermesi kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun olmayan cihazların veya donanımların fuarlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez. Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish