CERTIFICATION SEARCH

SIVI VE GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ BELGELENDİRMESİ

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AB)

Amaç

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir
verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır.

Kapsam

(1) Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretiminin sağlanması ile kullanımında uygulanacak esasları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,

b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,

c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar,

ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar,

d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW’tan düşük cihazlar,

e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

Dayanak

(1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 92/42/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmış

Temel gerekler

(1) Bakanlık; bu Yönetmeliğin hükümlerine uyan ve CE uygunluk işareti taşıyan kazanların ve cihazların temel gerekleri karşıladığını kabul eder ve bunların piyasaya arzını ve hizmete sokulmasını kısıtlamaz, yasaklamaz ve engellemez.

Kazanlarda verim
(1) Kazan üreticileri;

a) Nominal güçte, 70 oC ortalama kazan suyu sıcaklığında ve

b) % 30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında verim şartlarına uymak zorundadır.

(2) Faydalı kazan verim değerleri, aşağıdaki çizelgede belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Kazan Tipi Çıkış Gücü Aralığı (kW) Nominal Güçte Verim Kısmi Yükte Verim
Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı °C İstenen Verim  % Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı °C İstenen Verim %
Standard Kazan 4-400 70 ³ 84+2  log Pn ³ 50 ³          80+3  log Pn
Düşük Sıcaklık Kazanları * 4-400 70 ³ 87,5+1,5 logPn 40 ³     87,5+1,5 logPn
Gaz YoğuşturmalıKazanlar 4-400 70 ³ 91 +1 log Pn 30  * * ³      97 + 1 log Pn

* Sıvı yakıtlı yoğuşturmalı kazanlar dahil
* * Kazana su giriş sıcaklığı

(3) Bu Yönetmelikle ilgili olarak Komisyon tarafından zorunlu hale getirilen uyumlaştırılmış standartlar, diğer hususların yanı sıra, üretim ve ölçmeler için geçerli muayene yöntemlerini belirtir. Uygun toleransların verimlilik seviyelerine dahil edilmesi zorunludur.

(4) Kazanların ısıtma sistemi ve temizlik amaçlı sıcak su sağlama gibi çift işlevi olması halinde, sözü edilen verim şartları sadece ısıtma fonksiyonu ile ilgilidir.

Hindistan ve Türkiye Ofisimiz ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish