BASİT BASINÇLI KAPLAR

BASİT BASINÇLI KAPLARIN BELGELENDİRMESİ

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/239/AB
Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve
güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi
ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, aşağıdaki özelliklere sahip seri olarak imal edilen basit basınçlı kapları (bundan sonra “kap” olarak anılacaktır) kapsar:
a) Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan,hava ve azot gazı içeren ve yakma amacı dışında kullanılan kaplar.
b) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan, basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar.

c) Dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen silindirik bölümden veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümün herhangi birinden yapılan kap.
ç) Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS x V’nin çarpımı) 10.000 bar × litreden fazla olmayan kaplar.
d) Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan kaplar.
(2) Bu Yönetmelik,
a) Arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanmış basınçlı kapları,
b) Özellikle gemi ve uçakların çalıştırılması veya içine yerleştirilmesi amacına yönelik basınçlı kapları,
c) Yangın söndürücüleri, kapsamaz.

Yasal Durum:

Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum, 2014/29/AB sayılı Basit Basınçlı Kaplar Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

(1) Bakanlık, kapların uygun bir şekilde kurulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanılması halinde ancak kapların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olması şartıyla piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlamak için tüm gerekli önlemleri alır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, kapların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir şekilde değiştirilmesi halinde, işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki kapları kullanırken korunmalarını sağlamak için lüzumlu gördüğü gereklilikleri belirlemesi için Bakanlığın yetkisini etkilemez.

Temel gerekler

(1) PS x V çarpımı 50 bar x litreyi geçen kaplar Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini yerine getirir.
(2) PS x V çarpımı 50 bar x litre veya daha az olan kaplar, genel kabul görmüş mühendislik ilkelerine uygun olarak tasarımlanır ve imal edilir.

Serbest dolaşım
(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olan kapların piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını engellemez.

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish