LOGOLAR VE KULLANIM

LOGO VE SERTİFİKA KULLANIM

FQC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır.

Sertifikanın Kullanımı

FQC yönetim sistem sertifikaları, gözetim denetimlerinin olumlu sonuçlanması şartı ile (3) üç yıl süre ile geçerlidir.

Sertifikaların, kullanımına ilişkin kurallar, FQC ve kuruluş arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir. Kuruluş, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Kuruluşlar, sistem sertifikalarını sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

FQC, sertifikanın düzenlenmesinden sonra, sertifikanın kullanımı konusunda, kuruluşları izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medya izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikâyetler ve belirlenen kurallara aykırı bir durum tespit edildiğinde, ilgili kuruluştan düzeltici faaliyet talep edilir. Belirlenen süre içerisinde düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmemesi durumunda FQC, aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

– Akreditasyon kuruluşu bilgilendirilir,
– Sertifikanın geri çekildiği kamuoyuna duyurulur,
– Yasal takibat başlatılır

Logo Kullanımı

FQC logosu, FQC tarafından yapılan sistem belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

FQC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Sertifika almaya hak kazanmış kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının sertifika ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.

FQC logo ve sertifikası, sertifika kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

FQC Logosu kullanım şartları;

FQC Logosu, Ürün sertifikası gibi kullanılamaz.

FQC Logosu, Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)

FQC Logosu, Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir

Kuruluş, reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde FQC Logosunu ancak FQC’nin şartlarına uygun olmak koşuluyla kullanılabilir.

Kuruluş, belgelendirilmemiş herhangi bir sistemi ile alakalı olarak, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde FQC Logosu kullanamaz.

Kuruluş belgelendirilmiş olan sistemine ait FQC logosunu, belgelendirilmemiş olan sistemi için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz.

Kuruluşun belgelendirilmemiş olan sistemi ile ilgili olarak kapsam daraltması yapıldığında, belgelendirilmemiş kapsamı ile alakalı bölümler için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumda bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini mevcut kapsama göre değiştirmek zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

Kuruluşun belgelendirilmiş olan sistemi ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, sertifikanın geri çekilmesi / askıya alınması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

Kuruluşun belgelendirilmiş olan sistemi ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, sertifikanın iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

Kuruluşun belgelendirilmiş olan sistemi ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. FQC, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, belgelendirme kuruluşunun bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirdiği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kuruluş, bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanamaz,

Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetleri için kullanamaz.

Kuruluş almış olduğu sertifikayı, FQC’ye veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.

Kuruluş, belgelendirilen sistemi ile alakalı kendisine teslim edilen denetim raporlarını farklı amaçlarla ve yanıltıcı olarak kullanamaz.

Kuruluş, FQC logosunun üzerinde herhangi bir değişiklik(renk, görünüm vs.) yapamaz ve kullanım alanlarında kullanırken mevcut şekliyle kullanmak zorundadır.

FQC Logosunun ürün üzerinde kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485 standardı(ları)na göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.” şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.
*e. Muayene ve Kalibrasyon raporlarında, sertifikalarında vb. yerlerde asla kullanılamaz.

Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
– belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
– Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
– Sertifikayı düzenleyen FQC.

FQC logosunun kullanılacağı şeklin uygunluğu konusunda Kuruluşun şüphe duyduğu/emin olamadığı durumlarda, FQC Belgelendirme Müdürlüğü’nden onay alınmalı ve yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır.

FQC tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, TÜRKAK, DakkS ve IAS Akreditasyon Markalarını, sadece aşağıda verilen dokümanların güncel versiyonlarında yer alan bilgiler doğrultusunda kullanabilir:
– 06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir)
– 1 (www.dakks.de adresinden ulaşılabilir)
– IAS tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (ias.com adresinden ulaşılabilir)

FQC ’den sertifika alan kuruluşlar, TÜRKAK, DAkkS ve IAS Akreditasyon Markasını eğer alınan sertifika akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklâm, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. Ancak TÜRKAK, DakkS ve IAS Akreditasyon Markası, FQC logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

“Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

TÜRKAK, DakkS ve IAS Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK, DakkS ve IAS Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK, DakkS, ve IAS Akreditasyon Markası Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.), promosyon malzemelerinde, binaların dış duvarlarında ve laboratuar deneyleri, kalibrasyon veya muayene raporları, ürün ambalajı üzerinde kullanılamaz.

Belgelendirmenin askıya alınmasında, iptalinde veya FQC ile firma arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır. Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır.

IAF markası hiçbir şekilde müşteri tarafından kullanılamaz.

FQC logosu ve akreditasyon markası, talep halinde, ilgili kuruluşlara gönderilecektir. Ayrıca FQC logosuna FQC web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

Belgelendirilen kuruluşlar, bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

FQC, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelendirmelerini askıya alma, geri çekme, iptal etme veya sözleşmelerini fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

01.06.2018
Ali Ağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

AlbanianEnglishGermanTurkish